info@vhn.org030 - 693 00 40
English  Deutsch

Over de VHN

Vereniging

Fotograaf 018.jpg

Verduurzaamd Hout Nederland (VHN) is een vereniging van ondernemers in de houtverduurzaming die zich sterk maakt voor een goede positionering van goed verduurzaamd hout. Door hout goed te verduurzamen kan het langdurig en veilig worden gebruikt in heel veel toepassingen. De VHN is aanspreekbaar op voorlichting, regelgeving en advies over verduurzaming en over het gebruik van verduurzaamd hout.

De VHN behartigt daarmee de belangen van haar leden. Aangesloten bij de VHN zijn de professionele producenten van verduurzaamd hout, de bedrijven die dit hout op de markt brengen en de  leveranciers van middelen en methoden voor houtverduurzaming.

 

Doel

Fotograaf 041.jpg

In één woord samengevat is het doel van de VHN: belangenbehartiging. Net als andere ondernemersverenigingen behartigt de VHN de gemeenschappelijke belangen van haar leden bij overheden (zowel in Den Haag als in Brussel) en bij andere instanties en organisaties. De VHN doet dit door haar leden bij deze instanties te vertegenwoordigen wanneer bijvoorbeeld regelgeving over verduurzaming aan de orde is, of wanneer het belang van duurzaam hout als opslag van CO2 onder de aandacht gebracht moet worden. Maar zij doet dit ook door samen met andere partijen het gebruik van (verduurzaamd) hout te bevorderen of door het geven van voorlichting.

 

Geschiedenis

Op 10 december 1948 is de Vereniging van Houtbereiders opgericht met als leden bedrijven die "hout bereiden tegen                                                                  bederf, hetzij onder druk, hetzij door onderdompeling"

Fotograaf 042.jpg

De Vereniging van Houtimpregneerbedrijven in Nederland (VHN) werd opgericht op 5 november 1957 in Venlo. In 1957 werd de omschrijving van de leden "alle natuurlijke personen en naamloze vennootschappen die hout bereiden tegen bederf in gesloten ketels onder vacuüm en/of druk".

VHN is door de jaren heen steeds actief geweest op het gebied van kennisoverdracht en voorlichting. Aanvankelijk vooral gericht op de techniek en de methode, maar later ook op de milieuaspecten. Vooral vanaf eind jaren '80 heeft de vereniging zich sterk moeten maken om verduurzaming en verduurzaamd hout goed te positioneren. Onderzoek, overleg, juridische procedures, PR-campagnes en lobbywerk vormden de hoofdmoot van de activiteiten van de brancheorganisatie.

 

Fotograaf 008.jpg

Nu

Sinds eind 2006 stelt de vereniging zich open voor alle professionele, industriële bewerkingen die tot doel hebben om de gebruiksduur van hout te verlengen. De naam van de vereniging is daarom sindsdien gewijzigd in Verduurzaamd Hout Nederland. Tegenwoordig ligt het accent meer en meer op het zichtbaar maken van hout als duurzame grondstof, waarbij het verlengen van de levensduur er toe leidt dat het hout zo lang mogelijk in een hoogwaardige toepassing bruikbaar blijft.

In 2024 is daarom ook de houtmodificatie als methode om hout te verduurzamen onderdeel geworden van VHN.

Nog steeds vertegenwoordigt VHN uitsluitend professionele bedrijven die kwalitatief hoogwaardige producten leveren: het op verantwoorde wijze door chemische en/of thermische behandeling industrieel verduurzamen van houtsoorten die van nature minder duurzaam zijn.